Volstrup Understed karup Kirke
 
 
 
kristus_pa_korset.jpg
Rododendron.jpg
praedikestol.jpg
i0lo8ct9.png
udsnit_af_Understed_kirke.jpg
 
 
   
 
 
 
 
Det sker
 

21-07-2024 kl. 10:30

Gudstjeneste i Understed kirke ved Peter Falk Sørensen

 

28-07-2024 kl. 10:30

Gudstjeneste i Volstrup kirke ved Peter Falk Sørensen

 

04-08-2024 kl. 16:00

Gudstjeneste i Understed kirke ved Theis Kvesel Aaen, BEMÆRK tidspunktet

 

11-08-2024 kl. 16:00

Gudstjeneste i Volstrup kirke ved Theis Kvesel Aaen, BEMÆRK tidspunktet

 

18-08-2024 kl. 10:30

Der henvises til Lyngså Kirke

 

Præster i Volstrup

 

I de sidste årtier før reformationen udgjorde Volstrup, Hørby og Torslev sogne ét pastorat med Volstrup som hovedsogn, og i perioder op gennem tiden har selveste sysselprovsten over Vendsyssel boet i pastoratet.

Så langt tilbage som i 1304 boede der en sysselprovst i Hørby Præstegård, og det fortælles, at regnskabsprovsten over Vendsyssel, magister Henrik Gerckens, i 1555 fik indtægterne af Volstrup, Hørby og Torslev kirkesogne samt præsterenten af Vennebjerg og Skallerup Kirker. Gerckens havde en høj stilling før reformationen, hvor han var amanuensis (medhjælper) og kansler hos den sidste katolske biskop i Børglum, den meget omtalte Stygge Krumpen.

Sandsynligvis har de skiftende sysselprovster alle haft administration og regnskab som arbejdsområde og derfor betjent sognene med kapellaner.

Så vidt vides stammede magister Gerckens fra Kiel. Han beskrives som ”en gammel og berømmelig jurist”, som derfor ikke ”i ringeste måde” måtte udføre præstegerning, men overlade dette vigtige hverv til kapellaner, som skulle aflønnes af ham.

Den danske konge Chr. III støttede af alle kræfter reformationen, som er navnet på den kirkelige bevægelse, der i et opgør med pavemagten i 1500-tallet sprængte den hidtidige kirkelige enhed og skabte de protestantiske kirkeafdelinger.

Det blev en meget turbulent tid, hvor bisperne i 1536 blev arresteret og afsat. I stedet blev der indsat nye evangeliske superintendenter. Der blev hurtigt udarbejdet en ny kirkelig lovgivning, som fik navnet ”Kirkeordinansen” og var færdig til brug i 1539. Langt op i århundredet måtte gejstligheden imidlertid kæmpe mod katolske levn.

Førnævnte magister Henrik Gerckens reddede dog skindet og kunne fortsætte i sit høje embede, hvilket antageligt skyldtes, at han ikke havde udført præstegerning.

Den så ”berømmelige jurist” fik på et tidspunkt så stor uorden i regnskaberne, at kongen måtte skride ind i 1553. Henrik Gerckens blev antagelig suspenderet, men da han i 1557 havde fået betalt sin gæld,  fortsatte han efter alt at dømme som regnskabsprovst til sin død i 1569.

Netop på den tid udstedte Chr. III en række anordninger, de såkaldte klemmebreve, som beordrede sammenlægning af sogne og omlægning af kirkelige indtægter m.v. Hensigten med klemmebrevene var at tilpasse de kirkelige ordninger til de nye forhold efter reformationens indførelse.

I gældsperioden 1553-1557, da Henrik Gerckens var i unåde, indstillede provsterne i Børglum Herred med Torslev Sogn (på 58 gårde og 11 boel) og Vennebjerg Herred med Lendum Sogn (på 11 gårde og 13 boel), at disse to sogne blev lagt sammen. Indstillingen blev fulgt, og ved klemmebrevet af 9. maj 1555 blev Henrik Gerckens’ pastorat delt i henholdsvis Volstrup-Hørby Sogn og Torslev med Lendum Sogn, hvorefter de fik hver sin sognepræst. I Torslev-Lendum Sogn blev det Ole Nielsen Vittrup.

Muligvis har Gerckens dog bevaret en vis form for tilknytning til Volstrup-Hørby Sogn til sin død, og han skal have været bosiddende i Volstrup Barfred, hvor hans enke blev boende, til hun  døde.

I præsteindberetningerne fra 1553 og 1555 nævnes ”Mester Henrik” stadig som sognepræst i Torslev.

I 1553 klagede han over, at Torslev Præstegård havde mistet tre agre, som ”hr. Poul” havde, da han var sognepræst. Endvidere havde præstegården mistet de to gårde Flamsholt og Lille Krogen.

Den omtalte hr. Poul har sandsynligvis været den Poul Schade, der var kapellan i Volstrup-Hørby-Torslev fra 1524-1529 (?) og endte som provst over Børglum Herred.

 

Sognets først kendte kapellan er en Niels Pedersen, der er nævnt som præst i Volstrup i et tingsvidne fra Skovbo Herred i januar måned 1499.

http://www.torslev.dk/Lokalhistorie/Sognehistorie/Provster.htm 

 

Volstrup sogn var fælles med Hørby og indtil 1555 med Torslev

 

1524-1529(?) Poul Schade

                   Poul Schade nævnes som kapellan i Volstrup-Hørby-Torslev i 1524, men blev muligvis kapellan i Sæby 1529. Blev kaldet til sognepræst i Sæby i 1553 og-55.  Han blev tillige provst over Børglum Herred og underskrev i denne egenskab indstillingen af 1555 om sammenlægningen af Torslev og Lendum.

 

1530-1537  Anders Andersen Kaa (eller Ugla)

                   Anders blev Poul Schades efterfølger og stammede muligvis fra Albæk sogn, hvor der i 1499 boede en Esben og en Johanne Ugla fra Knudseje i Skæve sogn. Omkring 1480 anføres blandt Peder Dyrskjøts stammødre.

Efter at have været kapellan i Volstrup-Hørby-Torslev i 7 år, blev han 1537 sognepræst i Vraa-Em-Serridslev Pastorat. Også han blev senere provst og efterfulgte sandsynligvis Poul Schade.

Han blev gift med Johanne Jensdatter, der var enke efter den i 1560 afdøde kapellan i Vraa-Em-Serridslev Søren Svendsen.

 

1538-1555 Niels Pedersen

                    Niels virkede som kapellan hos Henrik Gerckens fra 1538 og det er muligt, at han er under Gerckens suspension fungerede som sognepræst til sin død.

En enkelt kilde omtaler ham tilmed som provst. Han kom ulykkeligt af dage. Det siges at han omkom ved drukning  i Kurvad( Kur Bæk = Sæby Å) med Torslev og Hørby kirker, så måske var han ude i tjenstligt ærinde. Han havde jo hele 3 kirker at passe. Hvilket foranlediget Torslevs fraskillelse.

http://www.torslev.dk/Lokalhistorie/Sognehistorie/Provster.htm

 

1555-1567 Jens Knudsen

                   Jens har muligvis ikke været den formelle indehaver af Volstrup-Hørby sognepræsteembede, dersom Henrik Gerckens under en aller anden form har bevaret dette embede til sin død i 1569. På den anden side er det måske urimeligt at antage, at han skulle være blevet provst, hvis han ikke også har været sognepræst. Ophørsåret for hans tilknytning til embedet er bestemt ud fra, at hans eftermand, der døde 1610, siges at have været præst i 43 år.

I 1567 skete, som nævnt tidligere, den store udvidelse af Volstrup sogn på bekostning af det meste af Sæby Sogns landdistrikt.

 

1567-1610 Niels Pedersen

                   Niels blev selvstændig præst ved Volstrup-Hørby sogne 1569, indberettede om kaldet 1571 og havde før 1582 Oluf Andersen Krag som kappelan. Han var provst og døde i 1610 efter at have været præst i over 43 år. Han blev gift med NN. Søn Peder Nielsen f. 1570 i Volstrup-Hørby.

 

1610-1622  Peder Nielsen

                    Peder Nielsen, f. 1570 i Volstrup Hørby, d. 1625 i Volstrup. skulle have været præst i Volstrup Hørby i 42 år. Han var vanføre og skrøbelig og have har gået med krykker i 2½ år.

Men i 1620 havde han et fald som det synes af et apoplektisk anfald og han satte det i forbindelse med at han havde skændt noget på en af sine høstkvinder Johanne Pedersdatter fra Favrholt i Hørby sogn der havde været efterladende. I foråret 1621 blev han syg og lod hente mester Hans Jensen Bartskær i Sæby der dog ikke kunne helbrede ham og han sendte derfor bud til sin "skademand" Johanne Pedersdatter og narrede hende på snedig og underfundig måde til at læse over sig for Rosensygdom idet han samtidig havde skjult to vidner i et kammer ved siden af sengekammeret. Det ene vidne var hans børns huslærer Laust Jacobsen. Så havde han bevis for at Johanne gav sig af med trolddom og han rejste sag for trolddoms bedrift. Sagen endte med at et nævningeting kendte hende skyldig og dommen stadfæstes af landstinget så hun led utvivlsomt døden på Bålet. Han havde flere sager kørende. I 1622 havde han proces for Landstinget med skolemesteren i Sæby angående et skudsmålsvidne og i 1624 også proces ved Landstinget med Thomas Jensen i Ørtoft om et lam.

Han blev gift 1614 i Sæby med Ingeborg Thomasdatter  

Ingeborg Thomasdatter. blev af byfoged Koch i Sæby udskældt for Hore mm og truet med prygl, fordi hun havde fæstet en pige som tjente hos byfogden og som byfogden trak af vognen igen da præstekonen og hendes karl ville hente hende i Sæby, Børglum Herreds tingbog 18 ok 1614.   

 http://www.logy.dk/hwet/aner%20Johan.htm

 

Børn: 2 kendt: (1895) Lisbet Pedersdatter, f. 1 jan 1600, d. 9 mar. 1682 i Ingstrup. Hun blev gift med Otto Jacobsen, gift 10 okt. 1623 i Volstrup, og en søn der iflg. kongelig ordre 1619 skulle optages i Sorø skole, når der blev plads.

 

1625-1661  Otto Jacobsen.

           Født 01.12.1589 i Kringelhede, Albæk sogn, og døde 29.11.1661 i Volstrup-Hørby 71 år gl.

Blev gift med Lisbeth Pedersdatter den 10 okt 1623 i Volstrup. Lisbeth Pedersdatter er født 01.01.1600 og døde den 09.03.1682 i Ingstrup sogn, Hvetbo herred, Hjørring amt, 82 år gl.

Beskæftigelse: Gik 8 år i Sæby Latinskole, student fra Helsingør 1610. 1611 Cand.theol. 1613 Huslære hos Fru Dorothea Krabbe til Havnø i 9 år.

1622 Kapallan i Volstrup. 1625 Sognepræst. 1648 Provst over Børglum Herred.

Huslærer hos Fru Dorte Krabbe til Havnø i 9 år.

Han fik i.f.m. Sophie Brahe Sæbygård nybygget Volstrup kirkes kor og samtidig afviklet kirkens store gæld.

http://www.logy.dk/facebook/otto-jacobsen-volstrup/

 

9 børn:  

Maren Ottesdatter f. 20.05.1623 i Volstrup - død 05.12.1716 i Ingstrup 93 år.

Johanne Ottosdatter f. 01.01.1625 i Volstrup - gift 2 gange: Hans Christoffersen og Niels Mortensen - begge præster af Torslev-Lendum.

Jacob Ottesen f. 02.03.1630 i Ingstrup - død 03.04.1709 i Ingstrup 79 år.

Jakob Ottosen f. 01.01.1632 i Volstrup - død 19.03.1709 i Ingstrup 77 år.

Kirstine Ottosdatter f. 01.01.1634 i Tolstrup -

Margrete Ottosdatter f. 01.01.1636 i Volstrup - død 01.12.1703 i Volstrup 67 år.

Steen Ottosen f. 01.12.1638 i Volstrup - død 22.09.1704 i København 65 år.

Anne Ottosdatter f. 12.03.1644 i Volstrup - død i Ingstrup.

Lisbet Ottosdatter f. 03.12.1646 i Volstrup - død i Ingstrup

 

 

1662 -1712 Albert Christensen Olsdorff

           Født ca. 1637 Øksenhede, Volstrup sogn. Også kendt som "Albertus Christierni Wendalitius"  

Søn af Christen og ukendt moder. Navnet Olsdorfff er en forvanskning af sognets navn, hvor hans fader boede.

Albert var en stridbar person, der have mange processer.

Kaldet til Sognepræst i Volstrup kirke 9 febr. 1662. 10 okt 1689 til provst over Børglum Herred. Død 1712

 

Gift ca 1662 med Margrethe Ottosdatter, født 1636 i Volstrup. Død 15 aug 1703

Han deltog i 1659 som Kommunitetsalumne I Kbhs. Forsvar; havde mange sager, saaledes ikke mindre en fire ved landsmødet 93, beskyldt 23.04.94 af Lisbeth Bilde, Holger Pax´s efterleverske på Sæbygaard, for den fortrædelighed, som han i mange  maader har beteet, indstevnet 97 for drukkenskab og uskikkelighed, beskyldtes ogsaa for at have aabenbaret hemmelige skiftemaal, fra menigheden i Volstrup, gik jeg ganske ufornøiet bort og fandt her ikke alene en ganske ringe freqvents, men endog en  uforsvarlig ruditet hos ungdommen og megen uskikkelighed i ordets hørelse hos de ældre, saa jeg maatte bekjende stor forskel at være mellem de to hr. Alberts sogne, hvad statum rerum ecclesiæ angaaer.

Og kan jeg klarlig fornemme at Sæbygaards Herskeb formedelst det giftige had, hvormed han (hr. A.) idelig efterstræbes, haver af al magt søgt, at kuldkaste den Myndighed, som han i Hovedsognet skulle have; hinc tot indies nascuntur mala (Bkrd. Dgbg 11.07.1698)

Biskoppen erfarede 1702 en kjendelig forbedring og gik nu med langt større fornøjelse fra denne menighed. (Pg. br. 28.01.80) .

Albert er nævnt i Ålborg Bisp Gejstligt skiftebreve Pakke VII A 1710-1714 C 1-436

9 Børn: Christopher Albertsen Olsdorff - Otto Albertsen Olsdorff - Susanne Nielsdatter Borum - Christen Albertsen, Kirstine Albertsdatter Olsdorff, Volstrup og flere

Broder til Peder Christensen Olsdorph - Aksel Christensen (Volstrup) - Christoffer Christensen (Volstrup) Cathrine Christensdatter Olsdorph og Niels Christensen (Volstrup).  

 

 

1712-1714  Christopher Albertsen Olsdorff

                    Født ca 1675 I Volstrup præstegård og døde 19.02.1715 i Volstrup Præstegård. Forældre: Albert Christensen Olsdorff og Margrethe Ottosdatter

Gik i Sæby skole - senere i Aalborg Latinskole, 1696 student i Aalborg, 8 maj 1704 cand.theol.

Kapellan i Volstrup-Hørby hos faderen. Kaldet 5 maj 1705 til sognepræst efter sin fader i Volstrup-Hørby.

Også kendt som "Christophorus Olsdorphius".

Gift 1705 med Kirsten Marie Nielsdatter. Borum, født ca 1636 i Volstrup.  Død 23.11.1711; Fader Niels Olsen Borum., vist fra Borumgård. p. Læsø

Barn: 1 datter Henrikke Elisabeth Christophersdatter Olsdorff født 26.12.1706 i Volstrup. Død 07.04.1780 Flade (73 år)

 

 http://wiberg-net.dk/1357-Volstrup.htm

 

1714-1757  Christian Hansen Rafn.

          Født 16 el. 19.04.1683 i Alleslev v. Roskilde. Død 1757 og begravet 05.08.1757 i Volstrup, Dronninglund.

i 1738 noterede biskoppen at paster Rafn var "en skrøbelig og noget tungthørende" men flittig til at undervise menigheden og prædikede "evangelisk og bevægeligt".

Søn af Hans Christensen Rafn ( var foged i Voldborg Herred) og Margrethe Eliasdatter.

Beskæftelse: 1708 Student i København, 29 juni 1711 Cand theol. 1712 Personal kapellan ved Aalborg Budolfi kirke. 16 dec 1712 og ordineret samme år. 7 juni 1714 sognepræst til Volstrup-Hørby.

Gift med Bodil Sørensdatter Lunge, født ca 1688. Død 27 maj 1762 i Sæby og begravet i Volstrup 4 juni

8 Børn: Johanne Christensdatter Rafn f. 1718 - Mette Cathrine Christensdatter Rafn f. 1714 - Margrethe Christensdatter Rafn f. 1716 - Hans Severing Rafn f. 1720 - Frederik Rafn f. 1721 - Zille Marie Rafn f. 1723 - Elisabeth Sophia Rafn f. 1726 - Caspar Conrad Rafn f. 1727 var kapellan hos sin fader og en mere.

Bror til Johanne Dorothea Rafn og Friderich Rafn.

Søndag 25 marts 1725 brændte Volstrup præstegård, samt kirkebøgrne.

 

 1757-1758  Laurits Eriksen Kragh

          Laurits eller Lars født 02.12.1715 i Ørslev sogn, Holbæk Amt. Død 05.10.1758 i Volstrup.

Søn af sognepræst Erik Nielsen Kragh(død 1731) og Elisabeth Margrethe Fogh/ca 1684-1762)

1736 Student i Roskilde. 8 aug. 1741 Cand Theol. 17 jan. 1749-1757 Kaldet til sognepræst i Understed-Karup, oridneret samme år 7 marts. 1757 Kaldet til sognepræst i Volstrup-Hørby af Anne Sophie Pachs.

Gift 10 juni 1750 i Aarhus med Cathrine Marie Nielsdatter Langballe f. 1730, død 1799

forældre: Krigsråd, vejer og måler i Aarhus Niels Langballe (1687-1752) og Vita Seideling (1695-1732)

Børn: Vita Elisabeth Lauritsdatter kragh f. 1753 i Understed - Anna Erikke Kragh f. 1758 Øster

Barbara Cathrine Eriksdatter Kragh.

 

1758 -1810  Caspar Conrad Rafn.

          Caspar født 20.09.1727 i Præstegården Volstrup. Død 06.12.1810 - Begr. 18.12.1810 i Volstrup, som jubellær efter mere end 50 års præstegerning.

Søn af Christian Hansen Rafn (Sognepræst i Hørby og Volstrup)  og Bodil Sørensdatter Lunge.

Undervist hjemme af faderen til 1743. 1743-1745 Aalborg Katedralskole. 1745 Student i Aalborg.

1748 Baccalaurgraden, prøveprædikede samme år. Derefter uordineret medhjælper hos faderen til 1754. Personal kapellan hos faderen i Volstrup-Hørby 16 juli 1754. 18 sept. s.å. ordineret. Kaldet til sognepræst 30 sept. 1757 i Understed-Karup af Anne Sophie Pachs. 24 okt 1758 kaldt til sognepræst i Volstrup-Hørby af ritmester Otto Arenfeldt. 1765 Provst over Børglum Herred.

Provst Rafn fik udgivet flere ting.

På Volstrups kirkes nordvæg hænger en nu ulæselig kirsteplade med Casper Conrad Rafn gravskrift over sig selv.

 Gift 1752 ? med Helene (Helle?)  Dorethe Andersdatter Gleerup født 1737 i Lundergaard, Jetsmark sogn,død 17 mar 1802 i Volstrup. Datter af Kancelliassessor Anders Jørgensen Gleerup til Sebberkloster, senere til Lundergaard (1694-1759) og Johanne Marie Hessel (død 1758).

10 Børn: Christian Rafn født og død 1760 - Johanne Marie Rafn f. 1762 - Christian Rafn f. 1764 - Elisabeth Rafn f. 1764 (gift jan 1805) - Bodil Lunge Rafn f. 1766 - Anders Jørgen Rafn f. 1767- Otto Caspersen Rafn f. 12.02.1769 Volstrup- var personel kapellan hos sin fader i 1794 til 1796  (Gift 1) med Albertine Abel - 2) Zidsel Holm Aagaard - død 20.10.1836 Nordrup Præstegård, begr. 25.10.1836 Bogø, Mønsbo, Præstø)  - Hans Severing Rafn f. 1770 var personel kapellan hos sin fader i 1798 - Johanne Marie Rafn - Kirstine Rafn - NN Rafn.

 Folketælling 1787 Volstrup præstegård.

Caspar Conrad Rafn 36 år, Husbonde, provst i Børglum Herred og sognepræst for Volstrup og Hørby sogn.

Helene Dorethe Glerup 46 år gift, madmoder - Elisabeth Rafn 23 år, ugift, barn - Bodil Lunge Rafn 21 år ugift, barn - Otto Rafn 18 år barn - Hans Severin Rafn 17 år barn - Hans Fabritius 34 år ugift, Tjenestefolk, Student og informator - Peder Eriksen 30 år ugift Tjenestefolk, Auelskarl - Hans Xstensen 28 gift Tjenestefolk, kusk - Chresten Pedersen 30 år ugift, Tjenestefolk, Møller - Søren Hansen 16 år ugift, Tjenetefolk, Hyrde - Anders jensen 13 år ugift Tjenestefolk, Hyrde - Maren Xstensdatter 30 år ugift Tjenesetefolk, Stuepige - Ane Jensdatter 38 år ugift Tjenestefolk, Kokkepige - Kirsten Johannesdatter 38 år ugift Tjenestefolk Brøggerpige -Malene Godskesdatter 39 år ugift Tjenestefolk, Markpige - Ane Mortensdatter 15 år ugift Tjenestefolk, Hønsepige.

https://www.familiesporet.dk/pgv/individual.php?pid=I658&ged=friismose.ged

 

1811-1817  Gyntelberg Abel.

                    Født 3. april 1763 i Hillerød. Forælder: Kongelig fiskermester ved Frederiksberg Slot Albert Abel (1729-1794) og hustru Anna (Wiberg har fejlagtigt  Antonette) Marie Ebbesen (1737-1809)

Student Frederiksborg 1780, cand.theol. 2. juli 1783 (haud. illaud). I fire år huslærer hos justitsråd Johs. Meller Valeur på Langholt i Horsens sogn, dimitterede dennes ældste søn Christian Valeur (siden præst i Karlby-Voldby). Var derefter huslærer i Vadum og til sidst i Karleby i Århus stift. 24. oktober 1788 med kongelig konfirmation kaldet til residerende kapellan i Dronninglund af brigadér William Halling. Ordineret 26. november s.å.. 31. december kaldet af oberst Otto Arentfeldt til sognepræst i Understed-Karup. 8. marts 1811 kaldet af kammerherre baron Jens Carl Kragh-Juel-Wind-Arenfeldt til sognepræst i Volstrup-Hørby, med forpligtelse til, efter nådens årets udløb, at betale årlig til pensionsfonden 80 rdl. 10. juli 1812 udnævnt til amts provst for Hjørring Amts Nordre Amts provsti (Horns, Vennebjerg og Børglum Herreder) og deårsag, ved kancelliskrivelse af 11. september 1813, fritaget for forpligtelsen til at indbetale til pensionsfonden. 19. februar 1817 udnævnt til sognepræst i Hjørring-Sct. Hans-Sct. Olai. 8. maj udnævnt til sognepræst i Kirke Stillings, Sorø amt. Ridder af Dannebrog 28. oktober 1817. Død 7. september 1825.

Gift 1. gang 15. oktober 1790 i Understed med Agathe Johanne Wanting, døbt 24. april 1769 i Understed. Død 11 juli 1832 på Holmland Ringkøbing Amt. Forældre: Sognepræst i Understed-Karup Laurids Jakobsen Wanting (1721-1789)

Gift 2. gang med Karen Albertsdatter (ca. 1734-1786). Død 11. juli 1832 på Holmsland, Ringkøbing amt.

 

Se mere under præster i Understed-Karup sogne.. 

 

1817-1833  Johan Henrik Weise.

           Født 06.12.1770 Aarhus. Forældre: Distriktskirurg Johan Caspar Weise (1742-1799)  og moder Marie Elisabeth Rehse ell. Reetze ( 1749-1825) .

Beskræftigelse: 1791 Student i Aarhus. 23.10.1794 Cand.theol. Dr. Phil. Johan udgav en afhandling ved universitetet i Kiel maj 1804 om fornuftens brug i religionssager.

Ordineret 22.03.1805 til sognepræst i Vust, Thisted Amt. 21.05.1813 sognepræst i Skagen. 23.04.1817 kaldet til Sognepræst i Volstrup-Hørby af Oberst, Baron Jens Carl kragh-Juel-Wind-Arenfeldt.

Udgav flere skrifter.

Dr.phil. præsten Weise var en godmodig mand, der gerne ville lade alle mennesker leve, som de ville efter døden, når han bare måtte leve som han ville før døden d.v.s at når han havde forrettet sin ugedag, så holdt han ikke af eller tålte at blive videre forstyrret i sine lærde studier, og det er let at begribe, at han brød sig lidt om skolen, der kun så ham ved de befalede eksaminer. Han sagde- hvilket er fuldkommen bevist - "er en lærer doven, så hjælper ingen skolebesøg, og er han det ikke ,så er de også til ingen nytte og røber kun mistillid". Som følge af sognets udstrækning og han ulyst til at tage ud, da han tillige var svag af helbred, fik jeg en mageløs færdighed i at døbe børn, hvilket forretning blev overdraget til mig. "da doktoren var syg" og de stakkels børn naturligvis ikke måtte dø i synden.

Han var et indesluttede væsen og svarede i vester, når man spurgte i øster, og folket troede fuld og fast på, at han kunne mane, vise igen og fordrive spøgelser.

Død 06.07.1833 i Volstrup og begravet under Volstrup kirkes gulv.

 

Gift 08.06.1830 i Understed med Maren Sofie Madsdatter Houmann, født 07.07.1781, døbt 19.08.1781 i Skagen. Død 10.05.1863 i København, hun var enke efter 1 ægteskab med Otto Christian Ferslev og efter 2. ægteskab med Møller og Strandingskommissær i Skagen Joh. Henrik Møller.

Hendes forældre var Mads Thomasen Houmann og Maren Andersdatter Brøndum.

I 1834 FT boede Maren stadig i Volstrup Præstegård med 3 børn af 1. ægteskab og 2 børn af 2. ægteskab.

Johan Henrik Weise og Maren Sophie Møllers ægteskab var barnløst.

 

 http://wiberg-net.dk/1357-Volstrup.htm

se mere på:

https://www.familiesporet.dk/pgv/individual.php?pid=I7667&ged=Correll_Dohlmann.ged

 

1833-1853  Jørgen Overgaard

         Født 08.09.1793 Hamborggaard, Rær Sogn. Forældre: Morten(Martin) Overgaard, Prokurator og Fuldmægtig på Thisted Amtscontoir(1773-1843) og Sigbrit(Sibrete) Kirstine Mygind (1771-1846), St. Viborg.

1816 Student i Viborg. 20.07.1820 Cand.theol. dimisprædiken 6 okt s.å. Ordineret 28.02.1821

1821 - 1825 Sognepræst i Taarup, Viborg amt,
1825 - 1827 Sognepræst i Taarup og Boris, Viborg amt,
1827 - 1833 Sognepræst i Alslev, Ribe amt,
1833 - 1853 Sognepræst i Volstrup, Hjørring amt,
1853 - 1872 Sognepræst i Ønslev, Maribo amt.
Da Jørgen var 14 år gammel, blev det bestemt, at han skulle studere, og han kom da i huset hos en farbror i Aalborg. To år efter døde imidlertid farbroderen, og Jørgen kom i huset hos seminarieforstander og sognepræst Niels Bentzon i Snedsted, hvor han blev forberedt til latinskolen.
I 1812 kom han i Viborg skole, hvorfra han i 1816 dimiteredes til universitetet.
Mens han studerede der, kom forældrenes skilsmisse, men ved gode venners hjælp lykkedes det ham dog at fuldende sine teologiske studier, og i 1820 tog han embedseksamen. Har var kapellan og præst ved flere forskellige kirker. I 1834, 1840, 1845 og 1850 bor de i Volstrup præstegård. I 1840 bor de sammen med 5 børn, hans moder, en husjomfru, en huslærer, en tjenestekarl og to tjenestepiger. Desuden er der en præstegårdsforpagter med familie og tjenestefolk. Ved sin død var han sognepræst for Ønslev og Eskildstrup, hvor han inden da havde 50 års jubilæum som præst. Han blev gift med Henriette Amalie Stützer, også kendt som Henriette Amalie

 

Gift 18.01.1821 i København Trinitatis, Sokkelund. med Henriette Amalie Stützer f. 11.05.1802 Kbh.

dåb i 1802 i København Trinitatis, Sokkelund, København

Død 24.07.1892 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark, begravet den 24 Jul. 1892 i Nykøbing Falster

Forældre: Spisemester i kasernen, Brændevinsbrænder Johan Frederik Ludvig (ell. Ludolph) Stützer og Mette Marie Hansdatter.

Børn: Johan Martin Christian Ovrgaard, f. 31.01.1822 - Johan Peter Overgaardf. 07.10.1823 - Marie Christine Frederikke Overgaard f. 12.06.1825 i Taarup - Mathilde Elisabeth Overgaard f. 15.08.1827 i Taarup - Franziska Lovise Frederikke Overgaard f. 06.08.1829 i Alslev - Johan Albert Henrich Overgaard, f. 25.03.1832 - Johan Frederich Sigfred Overgaard, f. 08.12.1842 i Volstrup.

 

Folketælling 1840 + 1850 i Volstrup.

 

Alslev og Hostrup Kirker af Lærer H. P. H. Novrup, Alslev:

Pastor Overgaard (1827—33) lod mange Træer plante i Præstegaardshaven, baade Frugttræer, Hasseler, Pile og Popler, og Pastor Feilberg tog straks i1834 fat paa Forbedring af Haven, særlig den søndre Del, som var meget blød og fugtig, ved vandafledendeGrøfter. 1835 fortsatte han med at plante 5 Rader Popler mod Vest, 6 Æbletræer (2 Vinter-Carviller, 2 Sommer-Carviller og 2 Pigeon). Foruden disse Forbedringer i Haven lod Pastor Feilberg foretage mange Forbedringer ved Jorderne, særlig Vandafledninger. Han lod ogsaa de gamle Ler- og Tavlemure i det nordre Hus erstatte med Grundmur og indrettede ny Stald til 22 Kreaturer og 4 Heste.

 http://www.4klit.dk/web/4klit_familie/8218.htm

 

1853-1877  Anders Due.

         Født 22.12.1805 i Hobro. Forældre: Købmand Peder Mandrup Due f. 15.12.1766 Hobro - død 28.06.1842 i Præstegården i Vester Jølby, Dragstrup sogn og Johanne Marie Qvistgaard f. ca 1781 - død 1834.

Beskæftigelse: 1824 Student fra Aalborg - Tog derefter huslærerplads på Gammel Estrup.

03.05.1832 Cand. theol. - 13.08.1834 Dimisprædeken 1832 Huslærer hos Amtaforvalter, Etatsråd L.C.Brinck-Seidelin i Hjørring, og derefter hos pastor Jacobs Ludvig Hansen, Glostrup. 19.07.1836 Sognepræst i Dragstrup-Skallerup, Thisted Amt. Ordineret 31 aug. s,å. 25.08.1853 Sognepræst i Volstrup-Hørby. Afsked (i nåde og med pension) 4 jan. 1877, flyttede til København.

Død 30.05.1891.

 

Gift 18.11.1836 med Ottilia Eleonora Temperantia Rose f. 02.02.1811 i Kbh. Død 08.03.1888 på Frederiksberg. Forældre: Landinspektør i Vallensved Julius Kalisch Rose ( 1772-1841) og Ingeborg Hjorth (1769-1847)

Børn: 9 stk ( 4 sønner og 5 døtre)  - Mandrupbine Ottilia Andrea Due f. 21.10.1837 i Dragstrup - Julius Theodor Gottlob Due f. 04.03.1839 i Dragstrup - Johanne Marie Due f. 24.11.1840 i Dragstrup  - Peter Emanuel Due f. 10.08.1842 i Dragstrup - Ingeborg Henriette Due, f. 29.04.1844 i Dragstrup  

 

Folketælling 1845 Præstegården, Vester Jølby, Dragstrup sogn

 

http://wiberg-net.dk/1357-Volstrup.htm 

http://www.gloggengiesser.dk/tng/getperson.php?personID=I12686&tree=PGL

 

1877-1910 - Carl Christian Eriksen.

          Født 04.01.1831 Kbh. Forældre: Kornhandler Anders Eriksen (født ca 1803 i Soderup sogn, Holbæk Amt) og Kirstine Mortensen(født ca 1805 i Kolding).

1851 Student privat. 19.01.1858 Cand. Theol. 12.05.1859 Personel kapellan i Rønninge-Rolfsted, Odense Amt. 16 juni s.å. ordineret. 10.11 s.å. afsked. 1860 Personel kapellan i Skørping-Fræer, Aalborg Amt. 23.05.1861 Personel kapellan på Lyø, Svendborg Amt. 21.11.1874 Sognepræst samme sted.

13.03.1877 Sognepræst i Volstrup-Hørby. 1909 Ridder af Dannebrog ved sit 50 års jubilæum. 02.05.1910 Afsked. Flyttet til Sæby. Død 10.10.1913 i Sæby, begravet på Volstrup kirkegård.

Han var præst af den gamle skole i kirkelige henseende - ingen udpræget partimand, hørte nærmest til Centrum partiet. Noget moderne, veltalende prætikant var han vel ikke, men der var alvor over hans forkyndelse og tilhørerne havde altid indtrykket af at der blev talt ud af den inderste og sikreste overbevisning, at der stod en i tro prøvet og erfaren mand bag ved ordet.

Den del af præstegerningen, der falder uden for kirken, den såkaldte menighedspleje, ofrede han lige til det sidste al sin interesse og sammen med sin efterlevende hustru bragte han trøst og hjælp til mange mennesker. (Vendsyssel tid. 10 okt 13)

 

Gift 08.08.1866 i Augustenborg med Hedvig Kirstine Fenger f. 11.11.1842 på Brejningegaard, Brejninge sogn, Ringkøbing Amt. Død 20.12.1916 i Sæby, begravet på Volstrup kirkegård.

Forældre: Kammerherre, proprietær  Hans Frederik Fenger (1816-1901: 1861-1870 ejer af Augustenborg Hovedgaard, og 1871-1881 ejer af Gottesgabe, Kappel sogn, Maribo Amt) og Frederikke Mathilde Fjelstrup (1816-1894)

Børn: Mathilde Kirstine Eriksen, f. 10.03.1867 på Lyø, død 12.04.1893 i volstrup, ugift - Kristian Fenger Eriksen (sen. Fenger-Eriksen) f. 13.12.1868 på Lyø, død 05.03.1956 i Aarup Mølle. Anders Frederik Fenger Eriksen (sen. Fenger- Eriksen) f. 19.10.1870 på Lyø, død 31.08.1940 i Sæby. Hans Frederik Eriksen f. 30.04.1873 på Lyø, død 09.11.1949 i København. Helene Kristine Eriksen, f. 01.05.1873 på Lyø, død sept. 1966 i Tillitze på Lolland. Bertha Sofie Augusta Eriksen f. 1875 på Lyø, død 30.04.1880 i Volstrup.

 

 http://wiberg-net.dk/1357-Volstrup.htm

 

https://www.yumpu.com/da/document/view/18404647/v-rosekamp/3

 

1910-1934  Anders Nielsen

                  Født 30. maj 1872 i Framlev, Aarhus Amt. Forældre Gårdejer Søren Nielsen (død 1921 - 1876-1897 ejer af Stilling Østergaard, Stilling sogn, Skanderborg Amt) og Ane Sophie Andersen.

1893 Student privat. 1903 Cand. Theol. 1903-1907 Lærer ved Birkerød Kostskole Hovedgaard Realskole og Kierkegaards Realskole i Aarhus. 20.07.1907 Personel kapellan i Dronninglund sogn. 14.01.1910 Sognepræst i Volstrup-Hørby. 23.11.1934 Afsked p.g.a. sygdom. Bosat i Hørby Stationsby. Død 08.07.1936, begravet på Badskær kirkegaard.

Pastor Nielsen var formand for menighedsrådene i Volstrup-Hørby sogne.

Han var en meget dygtig prædikant og det var i hans tid, at skikken med fotografering af konfirmandholdene vandt indpas i Volstrup-Hørby.

Han mindedes som selskabsmand. Han havde gode evner og var veltalende, men en noget splittet og urolig natur, han savnede fingerspidsfornemmelse for, hvordan man i en given situation skal opføre sig.

En gang ved et sølvbryllup rejste han sig op og holdt en meget humoristisk tale, og sluttede med solo at synge "Mads Doss". Den gang var det kun almindeligt at synge salmer ved den slags familiefester, så selv om Paster Nielsen var god til at synge, og havde en meget smuk sangstemme, var der nogen at han forargede.

Ligeledes var han meget dygtig til at spille violin - han kunne underholde ethvert selskab med sin violinspil og sang.

Også for violinbygning interesserede han sig - i sine sidste år arbejdede han på en skriftlig fremstilling om "Violinen" og han havde også en poetisk åre, skrev således et nytårsdigt i Vendsyssel Tidende i 1926.

 

Gift 20.09.1911 på Frederiksberg (Godthaabs kirke) med Anna Rigmor Jørgensen f. 17.03.1882 i Fuglebjerg sogn, Sorø Amt. Døds dato ukendt. Forældre: Gårdejer og sognefoged Peter Jørgensen og Anna Sophie Christiansen f. ca 1855.

Ægtefællerne separeret v. bev. af 27 januar 1914. Ægteskab opløst v. j.m. bev af 19 april 1923.

Pastor Nielsens forliste ægteskab - der på den tid,  var noget for en præst ganske exceptionelt og hans i øvrigt kantede væsen gjorde forholdet mellem ham og Indre Mission meget anspændt. Det bevirkede, at kirkegangen hos ham, svandt ind.

Ægteskabet var barnløst.

 I 1951 oprettes alderdomshjemmet ”Anders Nielsens Minde
” skænket af forhenv. Sognepræst Anders Nielsen 

 

.

http://wiberg-net.dk/1357-Volstrup.htm

 

  http://www.risgaardhuse.dk/arkiv.htm

 

 

1935-1952 Torvald Marinus Madsen

                    Født 20 april 1887 i Levring sogn, Viborg Amt. Forældre: Murermester Jens Madsen og Kristiane Marie Rasmussen.

Realeksamen. Journalist i 4 år, først ved Skive Dagblad, derefter ved Løgstør avis. Sekretær i KFUM, først i Esbjerg og derefter i Viborgkredsen (Bjerringbro).

1918 Student privat.(Døckers Kursus). 1925 Cand. theol. I studietiden i København assistent, senere forstander, ved Blaa Kors`Redningshjem "Enkrataia" derefter sekretær i KFUM i Roskilde, og de to sidste år i studietiden, degn ved Diakonissestiftelsens kirke.

06.03.1923 til 25.11.1928 Kaldskapellan ved Nazarethkirken i København. November 1928 medforstander.

1933 eneforstander for Indre Missions Diakonhøjskole i Aarhus.

11.03.1935 Sognepræst i Volstrup-Hørby. 07.04.1952 fra 31 maj s.å. at regne - afsked (i nåde og med pension) Flyttet til Charlottenlund. Død 31.08.1961, begravet 12.09.1961 i Volstrup.

Pastor Madsen var formand for Volstrup Skolekommission 1935-1952 og herredsrepræsentant for Dansk Kirke i Udlandet. Han udgav i 1914 bogen "Abaddon"

I et afskedsinterview i Aalborg Stiftstidende 11 maj 1952 fortalte Torvald Madsen, at det var et tilfælde, at han kom til Volstrup-Hørby, da han efter råd fra biskop Bruun-Rasmussen, Aarhus søgte sognepræsteembede efter 6 års virke som forstander ved Diakonhøjskolen. Men han og hans kone var taknemmelig for den gode modtagelse, de fik fra første færd i sognene. De fandt menigheden lydhør og kirkegangen i Volstrup og Badskær god (mindre god i Hørby kirke). 

Pastor Madsen var fra sin tid som KFUM-sekretær stærkt interesseret i ungdomsarbejdet og han og hans hustru samlede en gang om måneden sognets unge i præstegården, til foredrag, kaffedrikning, leg, sang og andagt. Til disse møder kunne dervære indtil 300 deltagere, så både have og gårdsplads måtte tages i brug, og kaffen måtte drikkes i hold.

For sognets ældre blev der holdt aftenhøjskole med kulturel oplysning af forskellige slags, og med god tilslutning hver vinter.  

 

Gift 25 april 1933 med Karoline Nielsine ("Kamma") Rahbek, født 13.05.1894 i Nørre Vium, Ringkøbing Amt. Død 8 maj 1953, begravet i Volstrup. Forældre: Proprietær Christen Rahbek (fra 1923 ejer af Gudumkloster, Guddum sogn, Ringkøbing Amt) og Else Andersen.

Ægteskabet barnløst.

 

 

1952-1954 Hans Toft Christensen

                   Født 30 juli 1919 i Riskov. Forældre: Vaskeribetjent Christen Christensen og Emma Louise Ragnhild Jørgensen.

1941 Student Aarhus Akademi. Lærer sammesteds. Juni 1950 Cand.Theol. 22.12.1950 Hjælpepræst ved AArhus Domkirke 08.09.1952 Sognepræst i Volstrup-Hørby, indsat s.å i Volstrup kirke.

Pastor Toft var herredsrepræsentant i Dansk Kirke i Udlandet.

Han var en dygtig prædikant og søgte i sit sognearbejde kontakt med både Indre Mission og Grundtvigianere.

Død 20.03.1954 på Frederikshavn Sygehus efter at være blevet hårdt kvæstet ved en bilulykke den 9. marts

Dødsbudskabet kom brat og menigheden forstod det ikke.

Her var rige evner, kraft og mod. Der var noget djærvt og frejdigt, stræbsomt og nidkært hos ham. Man kom til at holde af ham. Og så blev han kaldt bort lige som han var kommet så vel i gang.

 

Gift 09.08.1947 med Mary Frederiksen, født 23.04.1916 i Viborg. Forældre: Overbaneformand Martin Frederiksen og Elvine Pederen.

Mary Frederiksen blev 2 gang gift 16.12.1956 med Provst Arne Madsen Hindsholm, Albæk (1895-1974)

Hans Toft Christensen og Mary Frederiksens ægteskab var barnløst.  

 

 1954-1971  Johan Simonsen Huss

                     Født 26 juni 1903 i Seest, Ribe Amt. Forældre: Gårdejer Simon Petersen Huss (1867-1938) og Anne Marie Søegaard (1868-1937).

1922 Student i Kolding. 1929 Cand. Theol. 30.08.1929 Kaldskapellan i Volstrup-Hørby (med bolig i Hørby) ordineret i Aalborg Domkirke 9 okt. s.å. 30.04.1943 Embedet forandret til residerende kapellan.

28.08.1954 Sognepræst i Volstrup-Hørby, indsat 24.10. s.å. i Volstrup kirke.  

Johan Huss var frivillig hjælper ved Dansk Selskabs hjemmearbejde, bestyrelsesmedlem i DMS´kredsforbund og formand for Østvendsyssels Kredsforbund DMS. Formand for Hørby Skolekommission til 1954. Hans skrev vejlederen Volstup kirke.

Sognepræst i Volstrup alene, da pastoratet blev delt ved kgl. resolution af 10 januar 1862.

30.09.1971 Afsked. Flyttet til Grenå. Død der 10.04.1982, begravet i Volstrup.

I de 42 år Johan Huss var præst for Volstup og Hørby Menigheder, varetog han sit embede samvittighedsfuldt. Han var meget afholdt og tog flittigt ud i hjemmede for at besøge signe sognebørn.

Især ældre og ensomme nød godt af hans besøg - Alle i sognet kendte ham som en stilfærdig, venlig og kærlig præst.

I sit kirkelige arbejde var han respekteret og afholdt. Efter sin afsked som præst flyttede Johan Huss med sin hustru til Grenaa, hvor de har nydt deres otium. Trods et svagt syn har Johan Huss tit besøgt egnen for at hilse på gamle venner fra de mange år som præst. Han fulgte interesseret med i alt, hvad der skete på Volstup egnen.

 

Gift 30.08.1971 i Torslev, med Kristine Amalie Stage, født 30.03.1902 i Mosbjerg, død 20.03.1898 i Sæby, begravet i Volstrup. Forældre: Gårdejer Marius Stage (1864-1939) og Ane Marie Pedersen (1873-1941)

Efter Johan Huss`død flyttede hans hustru tilbage til Sæby, hvor hun boede til sin død. 

 

Børn: Eyvind Peder Huss, f. 17.11.1932 i Hørby - Ingrid Huss, f. 08.05.1935 i Hørby - Hans Henrik Huss, f. 15.03.1937 i Hørby - Jørgen huss, f. 17.09.1938 i Hørby - Christian Huss f. 26.09.1942 i Hørby - Anna Marie Huss, f. 12.02.1946 i Hørby.  

 

 

 

1972-2010  Jens Pind Jørgensen

                    Født 02.09.1942 i Holstebro. Forældre: Civilingeniør Henri Jørgen Jørgensen ( født 1908) og Agnete Pind (født 1906)

1959-1960 Landbrugsmedhjælperelev, 1960-1962 Ophold på Askov Højskole. 1962 Student Aalborg. 1972 Cand,theol. 01.07.1972 Sognepræst i Volstrup (midlertidigt konstitueret i embedet fra 15 juni s.å.) 21 juni ordineret i Aalborg Domkirke, indsat 25 juni 1972.

Pastor Pind er aktivt engageret i Hjemmeværnet. Han er flittg leverandør af artikler og kronikker til Vendsyssel Tiende. Underviser og studiekredsleder ved Sæby Aftenskole AOF. Medlem af bestyrelsen for støtteforeningen "Sæbygaards Venner".

 

Gift 19.08.1967 med Kirsten Nyholm Hansen, født 25.06.1938 i Jebjeg, Viborg Amt. Forældre: Provst Alfred Johannes Hansen (født 1906) og Ellen Juul-Nyholm (født 1910)

Børn: Rasmus Nyholm Jørgensen f. 30.06.1969 i Aarhus - Johannes Nyholm Jørgensen f. 21.01.1970 i Aarhus.  

 

 

 

2011 Kate Hyldgaard

         Født 1. oktober 1954 i Kyndby Sogn, Frederiksborg Amt. Forældre: Maskinsmed Verner Hyldgaard, født 20 juni 1927 i Sønderup Sogn, Aalborg Amt, død 28 december 2009, begr. på Volstrup Kirkegård og hustru Ellen Margrethe Jensen, født 25 maj 1928 i Fræer Sogn, Aalborg stift. Gift 19 okt. 1951 i Fræer kirke.

Fra 1960 opvækst i Aalborg. Nysproglig student 1974 fra Aalborg Katedralskole.

1974-1977 franskstudier på Københavns Universitet.

1980 uddannet sygeplejerske fra Den Danske Diakonissestiftelses Sygeplejeskole på Frederiksberg, Sygeplejeske i hjemmeplejen og på hospital. 2002 Stud.theol. ved Københavns Universitet: cand.theol.

2010 samme år dimitteret fra Pastoralseminariet i København.

Sognepræst (kbf.) i Volstrup sogn. 1. februar 2011 ordineret i Aalborg Budolfi kirke 26 januar s.å.

Fra 2015 tillige sognepræst (kbf.) i Understed-Karup Pastorat.

November 2019 pensioneret

 

 2019 Peter Falck Sørensen

       Født 7.nov. 1972 

Han er født og opvokset i Viborg.

Har næsten altid haft job efter skoletid, her kan nævnes avisbud og arbejsdreng på et autoreservedelslager. 

Matematisk student fra Viborg Katedralskole.

Badminton træner for et talenthold 10- 14 årige.

Forefaldende arbejde på Viborg Teater og på Golf Hotol i Viborg.

Hjemmehjælper i Viborg

Handicaphjælper i Liverpool i England

Handicaphjælper i Viborg i 20 år

Samtidig har han læst teologi og uddannet sig til præst.

Han blev ordineret i Budolfi Kirke Den 5. december 2019.

Den 8. december 2019 indsat som sognepræst i Volstrup og Understed - Karup Kirker.

Tiltrådte stilling som sognepræst den 15 december 2019.

 

Skrevet af

Else Nielsen 

Medlem af menighedsrådet

 

 

 

 

 

 

 
  Volstrup Understed Kirke,  Understedvej 74, 9300 Sæby  -  Karup kirke, Kildalvej 5, 9300 Sæby  
  Uptime-IT ApS Login Se og ret dine cookie indstillinger  

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere